1- تمرین سرعتی چابکی و انفجاری
2- تمرین سرعتی استقامتی
3- تمرین استقامتی چابکی
4- تمرین ضربه ایستگاهی با دیوار فرضی
5- تمرین تمرکزی چابکی استقامتی