زهره عطارها

زهره عطارها

دوازده سال تجربه در در خصوص تدریس و مدیریت آموزشی در مدارس غیر دولتی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته روانشناسی.

دوره ها و دستاوردها :

کسب مقام برتر در تولید محتوای الکترونیکی
دوره شاداب سازی مدارس
دوره اقدام پژوهی
دوره مقدمات مدیریت آموزشگاهی
دوره آموزش مجازی
دوره بازی های هدفمند
دوره مدیریت پیشگیری از وقوع جرم

دوره کیفیت بخشی به مدیریت مدارس
دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری
دوره آینده پژوهی آموزش و پرورش
دوره آموزش و پرورش سند تحول بنیادین
دوره روشها و فنون تدریس
دوره ارزشیابی کیفی و توصیفی
دوره آموزش دروس پایه

 آدرس (های) زهره عطارها

ساعت کاری زهره عطارها


دوازده سال تجربه در در خصوص تدریس و مدیریت آموزشی در مدارس غیر دولتی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته روانشناسی.

دوره ها و دستاوردها :

کسب مقام برتر در تولید محتوای الکترونیکی
دوره شاداب سازی مدارس
دوره اقدام پژوهی
دوره مقدمات مدیریت آموزشگاهی
دوره آموزش مجازی
دوره بازی های هدفمند
دوره مدیریت پیشگیری از وقوع جرم

دوره کیفیت بخشی به مدیریت مدارس
دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری
دوره آینده پژوهی آموزش و پرورش
دوره آموزش و پرورش سند تحول بنیادین
دوره روشها و فنون تدریس
دوره ارزشیابی کیفی و توصیفی
دوره آموزش دروس پایه

اینستاگرام زهره عطارها

[ingallery id=""]

زهره عطارها