کارت های عضویت
در این بخش کارتهای عضویت آقای حسین قربانی مربی فوتبال ، جمع آوری شده است بدیهیست مشاهده ی این کارتها می تواند بخشی از فعالیتها و پیشینه ی ورزشی ایشان را معرفی نماید.

10-min.jpg
1-min.jpg
9-min.jpg
5-min.jpg
6-min.jpg
7-min.jpg
8-min.jpg
2-min.jpg
3-min.jpg