طب کار در خیابان مطهری 

خدمات سلامت و معاینه در مطهری - گواهی سلامت برای رانندگان در خیابان مطهری - تست شنوایی سنجی - بینایی سنجی - نوار قلب

ایمنی بهداشت

بدون کانتکت