آموزشگاه نقاشی در خیابان هفت تیر - میدان توحید - بلوار بلال - بلوار هفت تیر - بلوار دانش آموز - کارخانه قند - چهار رراه مصباح 
بدون کانتکت