آموزشگاه نقاشی در عظیمیه - میدان اسبی - میدان مهران - بلوار استقلال - 
بدون کانتکت