باشگاه یوگا درمهرشهر - بلوار ارم - چهارباندی شهرداری - فاز 4 مهرشهر - گلستان مهرشهر - کیانمهر