آمنیوسنتز به روشی گفته میشود که امکان بررسی جنین از نظر ابتلا بیماری‌ های کروموزومی و ژنتیکی را مشخص میکند .