دبستان پسرانه در مهرویلا - انوشیروان -  دبستان پسرانه در میدان عطار - خیابان خیام - رودکی - میدان مادر - بزرگمهر 
بدون کانتکت