ثبت شرکت در فردیس و موسسات و شرکت هایی که کار ثبت شرکت در منطقه فردیس انجام می دهند .

برای سهولت در دسترسی اهالی فردیس به ثبت شرکت در منطقه فردیس این بخش ایجاد شده است .