ثبت شرکت در طالقانی و موسسات و شرکت هایی که کار ثبت شرکت در منطقه طالقانی انجام می دهند .

برای سهولت در دسترسی اهالی طالقانی به ثبت شرکت در منطقه طالقانی این بخش ایجاد شده است .