ثبت شرکت در گوهردشت و موسسات و شرکت هایی که کار ثبت شرکت در منطقه گوهردشت انجام می دهند .

برای سهولت در دسترسی اهالی گوهردشت به ثبت شرکت در منطقه گوهردشت این بخش ایجاد شده است .