ثبت شرکت در گلشهر و موسسات و شرکت هایی که کار ثبت شرکت در منطقه گلشهر انجام می دهند .

برای سهولت در دسترسی اهالی گلشهر به ثبت شرکت در منطقه گلشهر این بخش ایجاد شده است .