ثبت شرکت در عظیمیه و موسسات و شرکت هایی که کار ثبت شرکت در منطقه عظیمیه انجام می دهند .

برای سهولت در دسترسی اهالی عظیمیه به ثبت شرکت در منطقه عظیمیه این بخش ایجاد شده است .