ثبت شرکت در هفت تیر و موسسات و شرکت هایی که کار ثبت شرکت در منطقه هفت تیر انجام می دهند .

برای سهولت در دسترسی اهالی هفت تیر به ثبت شرکت در منطقه هفت تیر این بخش ایجاد شده است .