ثبت شرکت در آزادگان و موسسات و شرکت هایی که کار ثبت شرکت در منطقه آزادگان انجام می دهند 

برای سهولت در دسترسی اهالی آزادگان به ثبت شرکت در منطقه آزادگان این بخش ایجاد شده است .