ثبت شرکت در جهانشهر و موسسات و شرکت هایی که کار ثبت شرکت در منطقه جهانشهر انجام می دهند 

برای سهولت در دسترسی اهالی جهانشهر به ثبت شرکت در منطقه جهانشهر این بخش ایجاد شده است .