مراکزی که خدمات بینایی سنجی و اپتومتری در عظیمیه کرج انجام می دهند .

اپتومتریست ها و متخصص بینایی سنجی هایی که در عظیمیه کرج حضور دارند .

کسانی که نیازمند تعیین نمره چشم هستند و در منطقه عظیمیه کرج زندگی می کنند میتوانند با مراجع به اپتومتریست های این منطقه از خدمات بینایی سنجی و اپتومتری این مراکز استفاده کنند .