ساختمان پزشکان گلشهر کرج واقع در چهل و پنج متری کرج ،  نبش خیابان شقایق شرقی ، مجتمع پزشکی گلشهر 

بدون کانتکت