ساختمان پزشکان بوعلی سینا کرج واقع در محمد شهر ، بلوار امام ، جنب بانک ملت ، مجتمع پزشکی بوعلی سینا