ساختمان پزشکان طاق کسری واقع در میدان سپاه و خیابان کسری ، مجتمع پزشکی طاق کسری