دفتر مجازی جناب آقای جواد خدائی
جناب آقای جواد خدائی
173
4 سال پیش
ارزشها اهداف شعار پیام مدیریت
رزومه بیوگرافی سوابق افتخارات گواهینامه ها

کسب و کارها

بدون کانتکت