دفتر مجازی جناب آقای دکتر مسعود کاظمی خدادوست
جناب آقای دکتر مسعود کاظمی خدادوست
327
3 سال پیش
ارزشها اهداف شعار پیام مدیریت
رزومه بیوگرافی سوابق افتخارات گواهینامه ها

جناب آقای دکتر مسعود خدا دوست مدیریت ترک اعتیاد خدادوست در کرج

کسب و کارها

بدون کانتکت